Общи условия за ползване
I. Определения

1. Онлайн магазин http://www.beautyartstore.com/ – Електронен магазин за продажба на продукти и аксесоари за маникюр, представяно от "Дике 99" ЕООД, гр. София, булстат 130161996.
Електронният магазин предоставя на Купувача информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Купувача на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
2. Купувач – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от онлайн магазина на Търговеца. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.
4. Онлайн магазин - предоставя на Купувача информация за Продуктите и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.
5. Продукти – стоки, предлагани за продажба чрез Онлайн магазина на Търговеца.
6. Общи условия - настоящите общи условия на Онлайн магазина на Търговеца. Настоящите Общи условия преставляват договор между Търговеца и Купувача във връзка с покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Търговеца. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Купувачът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Купувача в онлайн магазина представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

II. Процедура за регистрация и поръчка

1. За регистрация в онлайн магазина на Търговеца, следвайте стъпките в сайта. След натискане на бутона „Регистрация“ се счита, че Купувачът е приел настоящите Общи условия.
2. За поръчка в онлайн магазина на Търговеца, следвайте стъпките в сайта. След натискане на бутона „Купи“ се счита, че Купувачът е направил поръчка на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите.
3. След извършване на поръчката Купувачът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра за поръчка, с всички данни за поръчката.
4.  Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка
5. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
7. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Фирмата Оператор, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

III. Доставка

1. Доставката на избраните продукти се осъществява на територията на цялата страна по един от следните начини от куриерска фирма Еконт Екпрес:

а/. Доставка като пощенска пратка до офис на Еконт, на стойност 4,50 лв. 

б/. Доставка като куриерска услуга на Еконт до адрес на клиента в населените места, в които ИМА офис на Еконт, на стойност 6,50 лв. 

в/. Доставка като куриерска услуга на Еконт до адреса на клиента, за населените места, в които НЯМА офис на Еконт на стойност 7.50 лв. - 

След подаване на поръчка Търговецът изпраща на Купуваче автоматичен отговор за потвърждение на предоставеният e-mail адрес .

Доставки НЕ се извършват в неделя и официални празници.

Доставката се извършва в рамките на 1 до 3 работни дни след подаване на поръчка.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
3. Доставката на поръчаните Продукти се организира от Търговеца чрез избран от Търговеца куриер.
4. Търговецът изпраща Продуктите на адреса, посочен от Купувача.
5. При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, Търговецът ще се свърже с Купувача за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Купувача и Купувачът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.
6. Търговецът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.
7. При ненавременна доставката Търговецът не дължи неустойка на Купувача.
8. Когато Търговецът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните Продукти, Търговецът ще уведоми Купувача за възможностите да възстанови платените от Купувача суми.

IV. Цени и начин на плащане

1. Цените на продуктите и доставката са актуални към датата на поръчката.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.
3. Заплащането на цената на поръчаните Продукти се извършва посредством изчерпателно изброените в онлайн магазина начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Купувача, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с общите условия на онлайн магазина на Търговеца, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.
4. При заплащане на дължимата сума Купувачът трябва да спазва инструкциите, изложени в онлайн магазина.

V. Връщане на продукти и рекламации
 

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на настоящите Общи условия.

2. Купувачът има право да откаже заявен от него Продукт, ако:

a/ Без основания - до 14 дни от датата на получаване на стоката, като заплати куриерската услуга за връщането и при спазени следните услови:
- Запазен добър търговски вид, напълно запазена опакоковка;
 - Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
 - Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
 - Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
б/Продуктът очевидно НЕ съответства на заявеното за покупка от Купувача и това може да се установи чрез обикновения  преглед;
в/ Продуктът или опаковката са били повредени при транспортирането. В този случай Купувачът трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката;
г/ Цената НЕ съответства на дължимата цена.
(В случай на замяна на стока по желание на клиента, то той заплаща 2 куриерски такси за транспорт в двете посоки). 

3. Рекламации и връщане на Продукт са позволени в при дефекти на Продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива). В случай, че установите проблем, трябва да се свържете с Търговеца, не по късно от 3 дни, от получаването на стоката. 

4. Възстановяването на сума за закупен Продукт става след приемане на пратката от Търговеца, след като той се увери в нейната цялост.
 

 

VI. Отказ на доставката

1. Търговецът има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Купувачът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия. Отказът се съобщава на Купувачът, ако последният е оставил валидни координати. В този случай Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
2. Търговецът има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
a)  информацията, предоставена от Купувача е непълна или невалидна;
b) действията на Купувача могат да увредят Търговеца.
3. Търговецът си запазва правото да НЕ изпълни следващи поръчки на клиент, който не е приел или потърсил вече изпратена до него пратка.

VII. Лични данни

1. Търговецът е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Търговецът се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Търговеца или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
2. С попълването на личните данни Купувачът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на Продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Купувача и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Търговеца.
3. При попълване на данните Купувачът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Купувачът е предоставил неверни или непълни данни, Търговецът не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
4. Купувачът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за Купувач се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.
5. Търговецът има право да изпраща на Купувача незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Купувачът дава съгласие на Търговеца да събира и други данни за Купувача, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Търговеца за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите. Търговецът има право да предоставя тези данни на дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина в платформата GombaShop, а това дружество има право да ги получи и ползва.
6. Купувачът дава на Търговеца и дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина, на достъп, съхранение и обработка на личните си данни, както и посочените по-горе данни. Дружеството, чрез което Търговецът е създал онлайн магазина, има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за Търговеца, неговите клиенти, Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).
7. Купувачът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до неговия профил (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Търговеца.

VІІІ. Авторски права и други права на интелектуална собственост

1. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговеца и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на носителите на авторските права и на императивните разпоредби на българското законодателство.
2. Купувачът или което и да е трето лице няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
3.  Всеки опит на Купувача или на всяко трето лице за достъп, копиране или промени на публикуваните материали на онлайн магазина се считат за грубо нарушение на правата на Търговеца. В този случай Търговецът има право да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Купувача или третите лица.
4. Търговската марка на Търговеца е собственост на Търговеца. Използването на тази търговска марка без предварително писмено разрешение от Търговеца е забранено и се наказва според закона.

ІX. ОТГОВОРНОСТИ

1. Търговецът не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Търговецът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3.Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

4. Търговецът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Търговецът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.beautyartstore.com. 

5. Търговецът не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

6. Търговецът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

7. Търговецът не носи отговорност при използването на продуктите от непрофесионалисти в домашни условия без необходимата квалификация и опит. В тази връзка, фирмата не поема отговорност при неправилното съхранение, пренебрегване на инструкциите за правилна употреба на продуктите, както и за наличие на евентуални нежелани реакции в последствие.

8. Търговецът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

9. Търговецът се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

X. Изменение на Общите условия

1. Търговецът си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до Купувачите.

XІ. Приложимо право

1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти и доставки извън страната. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни от Търговеца, се разрешават от компетентния български съд.